Què és un Viver d’empreses?

Un Viver d’empreses és un equipament destinat a persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un entorn que n’afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. L’objectiu és facilitar l’inici de l’activitat empresarial per mitjà d’un seguit de serveis complementaris, a preus més reduïts que els que ofereix el mercat,  totalment adaptats a les seves necessitats.

Què significa coworking?

Els espais de coworking són espais de treball compartits. El concepte és simple: professionals d’àmbits diversos comparteixen un espai preparat per treballar individualment, però en comunitat.

Com s’acredita que es tracta d’un nou emprenedor o d’una nova empresa?

Les persones físiques o jurídiques hauran d’haver iniciat l’activitat econòmica com a màxim 3 anys abans de la data d’accés al Viver. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant la presentació d’alta a l’Agència Tributària.

Quins avantatges té allotjar-se en un Viver d’empreses?

Aquests equipaments incrementen les possibilitats de supervivència dels projectes empresarials, per això només es proporcionen durant els primers anys de la seva posada en marxa. S’ha demostrat que el suport rebut és una garantia per a la consolidació dels negocis.

Quina durada té la cessió de l’espai al Viver d’Empreses Creativoculturals de Salt?

La durada de l’autorització és de 3 anys.

Transcorregut aquest termini, si el titular hi està interessat, s’avaluarà la pròrroga anual de la cessió atenent a les circumstàncies de l’empresa, a la creació de llocs de treball i al nombre de sol·licituds presentades. En qualsevol cas, la durada màxima, inclosa la pròrroga autoritzada, no podrà superar els 5 anys.

Cal que el projecte sigui de l’àmbit creatiu o cultural?

Sí, el Viver d’Empreses de Salt s’ha centrat i especialitzat en empreses de contingut creatiu o cultural.

Aquestes activitats inclouen el desenvolupament, la creació, la producció, la difusió i la preservació de béns i serveis que porten incorporats expressions culturals, artístiques o creatives, així com funcions associades, com l’educació o la gestió.

Els sectors culturals i creatius cobreixen, entre altres àrees, l’arquitectura, arxius, biblioteques i museus, productes artesanals, cinema, televisió, videojocs, multimèdia, patrimoni cultural material i immaterial, disseny, festivals, música, literatura, arts escèniques, l’edició, ràdio i arts visuals.

Com es sol·licita un espai de treball al Viver?

Cal presentar una instància al registre general de l’Ajuntament de Salt (Plaça Lluís Companys, 1) de manera presencial o telemàtica.

Pels despatxos s’ha de presentar un pla d’empresa i per l’espai de coworking una descripció del model de negoci o projecte a desenvolupar i una presentació de l’equip promotor o de l’emprenedor.

S’ha d’estar donat d’alta?

Sí, es dona un termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de constitució de la fiança. En el cas de les taules de coworking aquest termini no s’aplica, ja que es dona la possibilitat de treballar en el projecte empresarial a posar en marxa.

Quin horari d’obertura té el Viver?

De dilluns a divendres de 7:00 a 23:00h i dissabte de 8:30 a 23:00h.

Cal estar empadronat a Salt?

No és imprescindible.

A part de la tarifa vigent per utilitzar els espais, hi ha algun altre cost associat?

Per formalitzar la cessió de l’espaical dipositar una fiança de 2 mesos de la tarifa contractada.

Addicionalment, el cost del servei d’impressió o còpia es cobra a part, un cop cada 6 mesos.